• +420 602 732 968

Rád bych tímto poděkoval panu V�halovi za jeho ochotu, rychl� a bezprobl�mov� jedn�n� p�i prodeji gar�e a pron�jmu bytu. V�c takov�ch lid� na sv�ch m�stech.

Adrian Rymel


D�kuji t�mto panu Ji��mu Vahalovi za rychl� a bezprobl�mov� p��stup p�i zprost�edkov�n� koup� nemovitosti. Ur�it� v�em doporu�uji jeho slu�by pro jeho vysoce profesion�ln� nasazen�.

Milan Mare�ek


Moc d�kuji panu Ji��mu V�halovi za realizaci prodeje nemovitosti. V�e prob�hlo v klidu, rychle a bez jak�chkoliv komplikac�. Jedn�n� pana V�haly bylo vst��cn� a profesion�ln� a jeho rady neoceniteln�.

Mark�ta Vilnerov�


S prodejem bytu jsem spokojen�. Seriozn� jedn�n�, dobr� spolupr�ce a ochota. Mohu v�ele dopor�it.

Martin R��ka


Jedn�n� a spolupr�ce s p. V�halou byla v�dy p��jemn� a bezprobl�mov�. Po celou dobu vy�izov�n� na�i v�ci byl mil� a ochotn�. O v�em n�s ihned informoval. Ve�ker� jedn�n� se sna�il p�izp�sobit na�im �asov�m pot�eb�m. Ur�it� m��u p. V�hala a 1. �eskomoravskou realitn� v�em doporu�it

Kate�ina B�rov�


R�d bych pod�koval panu Ji��mu za velmi profesion�ln� p��stup. Je velice ochotn�, spolehliv� a v�dy dob�e porad�.

Martin Kud�lka


D�kuji panu Ji��mu za prodej m�ho bytu. Dot�hl prodej do konce, vcelku rychle a bez zbyte�n�ch pr�tah�. V�echno za mne za��dil a o v�e se postaral

Petra Kudelov�


Pan V�hala pat�� mezi lidi na sv�m m�st�. Byl jsem velice spokojen s jeho profesion�ln�m p��stupem a ochotou vyj�t maxim�ln� vst��c m�m po�adavk�m, kdy� jsem p�ed rokem kupoval byt v Ro�nov� p. R.. Nejen, �e dok�zal u prod�vaj�c�ho vyjednat lep�� cenu, ale tak� plynule a ochotn� cel� proces koup� zprost�edkoval. Nav�c dok�zal zajistit i vizu�ln� n�vrh mo�n�ho budouc�ho stavu bytu, kter� byl p�ed rekonstrukc�, co� dost z�sadn� pomohlo jako podklad pro dobr� v�sledek odhadu k hypot�ce. Vzhledem k tomu, �e se pohybuji v obchod� s lidmi, tak v�m, jak je cenn�, kdy� V�s makl�� informuje pr�b�n� o ka�d�m kroku a pru�n� reaguje na telefonu. Pana V�halu v�ele doporu�uji pro zprost�edkov�n� prodeje i pron�jmu nemovitosti.

Ing. Petr Prad�k


Pot�ebovala jsem p�ed n�hl�m odjezdem do zahrani�� pronajmout sv�j nov� p�ed�lan� byt - v�e zvl�dl b�hem p�r dn� a nav�c se star� o m�j byt i v pr�b�hu pron�jmu. D�ky. Skv�l� pr�ce.

Laura Jungrov�